Sai Natha Bhagavan

Sai Natha Bhagavan Sai Natha Bhagavan

Sathyam Shivam Sundaram Sai Natha Bhagavan

Sai Natha Bhagavan Sai Natha BhagavanBuddham Sharanam Gacchami

Dharman Sharanam Gacchami

Shangam Sharanam Gacchami

Sathya Saisha Sharanam Gacchami

©2006